Zrównoważony
rozwój

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań.

Zrównoważony rozwój
Odpowiedzialność

Rozwój
mieszkalnictwa

BGK angażuje się w programy Budownictwa Socjalnego i Komunalnego, Budownictwa Czynszowego oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów - poprawiając warunki bytowe osób korzystających z pomocy społecznej, zwiększając dostępności mieszkań dla osób o niskich dochodach oraz zmniejszając zanieczyszczenie powietrza.

Rozwój mieszkalnictwa
Odpowiedzialność

Rozwój ekonomii
społecznej

Program rozwoju ekonomii społecznej, realizowany nieprzerwanie od 2012 r., ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych, spółek prawa handlowego - not for profit) poprzez wsparcie ich rozwoju tanimi źródłami finansowania.

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej
Odpowiedzialność

Pobudzanie
przedsiębiorczości

Mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom BGK oferuje szeroką gamę produktów, których celem jest wsparcie finansowe inwestycji, skutkujące wzrostem innowacyjności i konkurencyjności na rynku.

Pobudzanie przedsiębiorczości
Odpowiedzialność

List prezes
zarządu

ZOBACZ WIĘCEJ

Oddajemy w Państwa ręce raport CSR za rok 2018, przedstawiający podejście BGK do społecznej odpowiedzialności biznesu i nasz pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

image/svg+xml ZOBACZ FILM

Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu BGK

BGK od 95 lat wspiera
rozwój Polski i Polaków

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. BGK, wraz z innymi instytucjami rozwoju, odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego definiującym średnio- i długofalową politykę gospodarczą.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podstawowe dane za 2018 rok.

33.9
mld
zaangażowanie kredytowe brutto w polską gospodarkę (w 2018 r.)
445.3
mln
zysk netto (w 2018 r.)
19.1
mld
wartość kapitałów (na koniec 2018 r.)
84.7
mld
suma bilansowa (na koniec 2018 r.)
370
wolontariuszy
1629
pracowników

Historia, wizja,
rozwój

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał 31 maja 1924 r. z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego. BGK w założeniu jego twórców miał być finansowym ramieniem państwa, służącym do wspierania

rozwoju krajowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i przedsiębiorstw przemysłowych ważnych z punktu widzenia strategicznych interesów państwa.

Pierwszym Prezesem BGK został Jan Kanty Steczkowski wybitny ekspert w dziedzinie bankowości.

Z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu, Władysława Grabskiego , powstaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank powołano na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej

Powstaje tzw. koncern BGK, w skład którego stopniowo włączano kolejne przedsiębiorstwa o dużym znaczeniu dla gospodarki i obronności kraju.

Fabryka Zakładów Mechanicznych „Ursus” w podwarszawskich Czechowicach, ukończona na początku 1928 r. dzięki m.in. kredytowi BGK, NAC.

Ma miejsce pierwsza emisja obligacji budowlanych, będących jedną z form kredytowania przez BGK budownictwa mieszkaniowego.

Obligacja budowlana BGK zaprojektowana przez Zofię Stryjeńską, arch. BGK.

Zostaje oddana do użytku największa w kraju elektrownia wodna. Inwestycja, kredytowana przez BGK, dostarczała prąd dla rozbudowującej się Gdyni.

Uroczyste poświęcenie i uruchomienie hydroelektrowni w Żurze z udziałem prezydenta RP prof. I. Mościckiego, 15 lutego 1930 r., NAC

Kończy się budowa Magistrali Węglowej, łączącej Śląsk z Gdynią. Inwestorem było Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe S.A., którego BGK był jednym z udziałowców.

Gdynia, ul. 10. Lutego. Gmach B.G.K.

Bank obejmuje 55% akcji spółki Zjednoczone Zakłady Włókiennicze Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Dzięki temu ratuje wiele miejsc pracy w Łodzi.

Przędzalnia w Zakładach Włókienniczych Scheiblera i Grohmana w Łodzi, NAC.

BGK zostaje jednym z głównych udziałowców Towarzystwa Osiedli Robotniczych, spółki powołanej przez rząd w celu budowy i eksploatacji mieszkań dla pracowników o średnich i niskich zarobkach.

Osiedle TOR im. S. Żeromskiego na Kole w Warszawie, luty 1942 r., NAC.

Bank angażuje się w finansowanie strategicznych inwestycji państwa, na czele z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Wielki Piec w Starachowicach, kombinat zbrojeniowy Towarzystwo Starachowickich Zakładów SA, Biblioteka Cyfrowa POLONA Biblioteki Narodowej

Wszyscy pracownicy BGK, włącznie z zarządem, dobrowolnie opodatkowują się na rzecz osób bez pracy w ramach pierwszej edycji ogólnokrajowej akcji Pomoc Zimowa Bezrobotnym.

Akcja „Gwiazdka dla dzieci bezrobotnych” w ramach „Pomocy Zimowej Bezrobotnym”, prezydent RP prof. Ignacy Mościcki wrzuca datek ministrowi opieki społecznej M. Zyndramowi-Kościałkowskiemu, drugi od lewej prezes BGK gen. dr R. Górecki, 19 grudnia 1937 r.

Powstaje Fundusz Obrony Narodowej, organizujący publiczne zbiórki środków na uzbrojenie armii. BGK był tego funduszu pełnomocnikiem.

Pracownicy lubelskiego oddziału Banku uruchamiają pierwszą jego placówkę na terenach wyzwolonych od Niemców.

Siedziba wybudowanego w 1935 r. oddziału BGK w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 według projektu B. Lacherta, J. Szanajcy i zatrudnionego w centrali BGK arch. J. Pańkowskiego, 1935-1939, NAC.

Minister Finansów podejmuje decyzję o „ponownym uaktywnieniu Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Gmach centrali BGK, fot. H.Poddebski, 1933.

Bank odzyskuje swoją historyczną siedzibę w stolicy, przy Al. Jerozolimskich 7.

Projekty
Fundacji BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje swoje projekty z zakresu zaangażowania społecznego m.in. poprzez działania Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Fundacja została założona w 2004 r. z okazji 80. rocznicy powstania Banku, jej misją jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia.


270 dofinansowanych inicjatyw

W 2018 r. Fundacja realizowała sześć programów własnych. W ich ramach dofinansowała 270 projektów, spośród 1500 złożonych wniosków.

147 tys. odbiorców

Odbiorcami inicjatyw, które były możliwe dzięki Fundacji, zostało w 2018 r. ponad 147 tys. osób z całej Polski.

370 wolontariuszy z BGK

W 2018 r. przy projektach Fundacji pomagało łącznie ponad 370 wolontariuszy będących pracownikami Banku.