Poręczenia i gwarancje

Oferta gwarancji spłaty kredytu, których ostatecznym beneficjentem są podmioty z sektora MŚP, jest doskonałym przykładem misyjności BGK. Programy gwarancji skierowane do MŚP mają realny wpływ na gospodarkę, zarówno w skali makro, jak i mikro. Podstawą działalności gwarancyjnej BGK na rzecz MŚP jest program pod nazwą „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

W jego realizację zaangażowane są banki krajowe (komercyjne i spółdzielcze), które udzielają kredytów dla przedsiębiorców zabezpieczając je gwarancjami BGK.

Zasadniczą część wspomnianego programu stanowią gwarancje udzielane w formie portfelowych linii gwarancyjnych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. BGK oferował:

  • gwarancje de minimis
  • gwarancje COSME
  • gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu

W 2019 r. BGK uatrakcyjnił swoją ofertę o gwarancje Kreatywna Europa oraz gwarancje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Gwarancje de minimis

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja ta może zabezpieczać spłatę do wysokości 60% kapitału kredytu. Wszystkie formalności związane z objęciem kredytu tą gwarancją są realizowane przez przedsiębiorcę w banku kredytującym.

Od początku realizacji rządowego programu gwarancji de minimis, który przypada na dzień 15 marca 2013 r., do końca grudnia 2018 r. BGK udzielił tego rodzaju gwarancji na łączną kwotę 54,997 mld zł. Dzięki temu banki objęły gwarancjami kredyty o łącznej wartości 97,940 mld zł. Z programu skorzystało 143 528 przedsiębiorstw.

Wolumen udzielonych gwarancji i objętych nimi kredytów dla sektora MŚP powoduje, że efekty programu są widoczne zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej, w postaci polepszenia warunków finansowania przedsiębiorców. Ostatnie badania ankietowe BGK przeprowadzone w 2018 r. pokazują, że program gwarancji de minimis daje następujące efekty gospodarcze:

66
%
badanych przedsiębiorstw poprawiło swoją pozycję rynkową
4 na 10
przedsiębiorców stwierdziło, że w wyniku wsparcia finansowaniem dłużnym z gwarancją de minimis utworzyli nowe miejsca pracy
  • firmy stabilizują swoją pozycję finansową, a dzięki kredytowi inwestycyjnemu zwiększają obroty
  • firmy poprawiają swoją pozycję konkurencyjną, co daje możliwość dalszej ekspansji rynkowej

Gwarancje de minimis pozwalają uzyskać finansowanie zewnętrzne firmom, które bez tego nie miałyby szans na kredyt.

Wpływ programu widać w przypadku każdej z badanych grup przedsiębiorstw. Korzyści dla gospodarki wynikają ze wsparcia całego sektora MŚP, choć dotykają jego podgrupy w różnych aspektach, z różną intensywnością, co wynika z ich specyfiki.

Pełna treść raportu „Efekty programu gwarancji de minimis 2018” jest dostępna tutaj.

Gwarancje PLG-COSME

Program gwarancji de minimis, realizowany na zasadach pomocy de minimis, został w 2015 r. uzupełniony o gwarancje portfelowe COSME realizowane na zasadach rynkowych. Oba programy tworzą komplementarną ofertę gwarancyjną, sukcesywnie uzupełnianą przez niszowe programy gwarancyjne, adresowane do ściśle określonych grup przedsiębiorców. Gwarancje COSME udzielane są w ramach unijnego programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Gwarancje COSME są udzielane za pośrednictwem banków kredytujących. Zabezpieczają 80% wartości kredytu udzielonego przedsiębiorcy. Na koniec grudnia 2018 r. udzielonych było 13 748 takich gwarancji na łączną kwotę 2,28 mld zł. Przekładało się to na ok. 2,85 mld zł kredytów udzielonych przez banki kredytujące.

Gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu

Kolejnym instrumentem wsparcia MŚP jest gwarancja Biznesmax. Konstrukcja tego produktu gwarancyjnego pozwala przedsiębiorcy, oprócz uzyskania zabezpieczenia kredytu, na zwrot części zapłaconych odsetek. Gwarancja ta zabezpiecza spłatę do wysokości 80% kapitału kredytu i może być udzielona nawet na 20 lat.

Taki produkt, oferowany na korzystnych dla odbiorców warunkach, ma wspierać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększać potencjał innowacyjności w sektorze MŚP. Z założenia środki z Funduszu Gwarancyjnego przeznaczone na ten produkt pozwalają na udzielenie ok. 2,22 mld zł gwarancji. Oznacza to możliwość zabezpieczenia innowacyjnym podmiotom z sektora MŚP spłaty kredytów bankowych o sumarycznej wartości ok. 2,78 mld zł. Na koniec 2018 r. BGK udzielił 35 takich gwarancji na łączną kwotę 59,27 mln zł.