Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, wspiera zadania publiczne realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ze względu na swoją specyfikę są one najczęściej nakierowane na rozwiązywanie ważnych problemów lokalnych społeczności oraz ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców.

Zgodnie ze swoją misją BGK angażuje się przede wszystkim w projekty, które pozwalają rozwiązać istotny problem społeczny, a jednocześnie trudno jest samorządom pozyskać na nie środki finansowe. Przykładem takiego zaangażowania banku jest finansowanie inwestycji realizowanej w formule PPP, której celem jest zbudowanie nowego szpitala powiatowego w Żywcu. Jest to pierwszy w Polsce tak duży projekt partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia. Dzięki niemu znacznie zwiększy się dostępność i jakość usług medycznych dla lokalnej społeczności. Zarząd BGK podjął decyzję o zaangażowaniu się w ten projekt głównie ze względu na jego znaczenie społeczne: budynki obecnego szpitala nie spełniają wymogów prawnych, a ich stan techniczny powoduje, że spora część mieszkańców leczy się poza powiatem. Takie podejście – stawianie na pierwszym miejscu nie zysku, a wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – jest w pełni zgodne z misją banku.

Projekt był bardzo wymagający dla pracowników BGK, ale jednocześnie dał im dużo osobistej satysfakcji z korzyści, jakie ich praca przynosi społeczności lokalnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez zaangażowania tak unikalnej instytucji jak BGK nie udałoby się uruchomić wspomnianego projektu. Jest to bowiem przykład inwestycji, w przypadku której „zysk społeczno-gospodarczy” jest większy niż zysk ekonomiczny, jaki można osiągnąć dzięki finansowaniu tego przedsięwzięcia. W 2018 r. udało się podpisać 3 umowy na finansowanie tego typu projektów.

Przykładem inwestycji o podobnym znaczeniu dla regionu jest kompleksowa modernizacja energetyczna 25 budynków oświatowych oraz wychowawczo-opiekuńczych w Sopocie: 12 szkół, 2 sal gimnastycznych, 7 przedszkoli i żłobka, 2 ośrodków kultury oraz domu dziecka i centrum kształcenia ustawicznego. Projekt obejmuje przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji w 11 budynkach, modernizację oświetlenia wewnętrznego w 25 budynkach, montaż ogniw fotowoltaicznych 17 budynkach oraz instalacji solarnych w 2 budynkach, a także wdrożenie systemu zarządzania energią we wszystkich 25 budynkach. Przedsięwzięcie wpisuje się w ideę Smart City oraz w działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Jego realizacja spowoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych do otoczenia o 771,31 Mg CO2/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 3 059 101,02 kWh. Ponadto inwestycja przyniesie oszczędności szacowane na 1 mln zł rocznie, czyli ok. 13 mln zł do 2033 r.

Warto podkreślić, że BGK nie tylko dostarcza finansowanie dla projektów realizowanych w formule PPP, ale również wspiera zainteresowanych inwestorów prywatnych swoją wiedzą i doświadczeniem. Eksperci banku komentują założenia biznesowe projektów oraz wzory umów PPP pod kątem wymogów instytucji finansowych, co jest bardzo istotne dla późniejszego uzyskania finansowania i zakończenia projektu sukcesem.

Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju opracowują instrumenty i narzędzia mające nie tylko upowszechniać wiedzę na temat tej formuły prowadzenia inwestycji, ale również ułatwiać i zwiększać efektywność ich realizacji. Tym samym BGK, aktywnie uczestniczący w finansowaniu projektów PPP w wielu obszarach gospodarki, wypracowuje dobre praktyki rynkowe oraz wspiera komercyjne instytucje finansowe.

Przykładem zaangażowania BGK w rozwój społeczności lokalnej jest historia Równego w woj. wołyńskim. Tamtejsze władze przy finansowym wsparciu banku m.in. brukowały ulice i kładły chodniki, inwestowały w wodociągi, kanalizację i oświetlenie, wybudowały nowoczesną elektrownię miejską. W uznaniu zasług dla rozwoju miasta w latach 30. jedną z ulic nazwano imieniem Tadeusza Szemplińskiego, kierującego tamtejszym oddziałem BGK od 1928 r. Po wybuchu II wojny światowej oddział ten został wybrany jako miejsce ewakuacji centrali banku i jej tymczasowa siedziba.