Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ważną częścią misji Banku Gospodarstwa Krajowego jest wykonywanie zadań na rzecz administracji państwowej, polegające m.in. na redystrybucji środków – zarówno budżetowych, jak i pochodzących z innych źródeł. Ma to na celu wsparcie kapitałowe realizacji szeroko rozumianej strategii rozwoju kraju oraz wynikających z niej programów szczegółowych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W ramach PROW 2014-2020 od lipca 2016 r. BGK udziela pożyczek na finansowanie kwalifikowalnych kosztów operacji realizowanych przez JST oraz LGD. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

JST oraz LGD mają możliwość realizacji projektów w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowania przestrzeni publicznej, inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego, wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Dzięki preferencyjnym pożyczkom w ramach PROW 2014-2020, gminy mogą realizować zadania przyczyniające się do wzrostu jakości życia na obszarach wiejskich. Zadania te stanowią:

 • budowa i przebudowa dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych,
 • budowa lub rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej (stacje uzdatniania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna),
 • modernizacja budynków OSP,
 • budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne,
 • budowa lub przebudowa targowisk,
 • odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • działania integrujące mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, przyczyniające się do wzrostu liczby osób korzystających z infrastruktury rekreacyjnej oraz ich aktywności w życiu społecznym,
 • rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ich okolicy, budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw.

Zadania realizowane przez LGD w ramach projektów grantowych, z wykorzystaniem wyprzedzającego finansowania ze środków PROW 2014-2020, pozwalają na zachowanie dziedzictwa lokalnej kultury, tradycji, obyczajów, świadomości historycznej mieszkańców oraz dorobku kultury materialnej (np. zakup strojów i instrumentów dla lokalnej kapeli oraz chóru), wspierają aktywizację seniorów (np. dzięki warsztatom i szkoleniom poświęconym integracji społecznej i kulturalnej) oraz umożliwiają organizację zajęć sportowych. Tym samym następuje pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich, co przyczynia się do budowania kapitału społecznego.

W ramach PROW 2014-2020, wg stanu na koniec 2018 r.:

 • zawarto 938 umów pożyczek na łączną kwotę 620,3 mln zł
 • uruchomiono 527,5 mln zł
 • spłaty wyniosły 349,9 mln zł, co stanowiło 66% uruchomionej kwoty
 • najwięcej umów zawarto w województwie mazowieckim; kolejne miejsca, z podobnymi wynikami, zajęły województwa: lubuskie, łódzkie i wielkopolskie