Wsparcie dla inwestycji komunalnych

Współpraca z sektorem samorządowym – struktura organizacyjna

Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący misję banku rozwojowego, jest stałym i zaufanym partnerem sektora samorządowego. Współpraca ta jest realizowana poprzez pracowników 16 Regionów BGK, których zasięg terytorialny pokrywa się z mapą województw. Regiony BGK są centrami kompetencji, wymiany doświadczeń i wiedzy o potrzebach rozwojowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) i całego regionu. Całość współpracy Regionów z samorządami jest wspierana przez Departament Sektora Samorządowego, jednostkę ekspercką o bogatym doświadczeniu w zakresie funkcjonowania sektora oraz rozwiązań stosowanych przy realizacji przedsięwzięć samorządowych.

Działania banku służą wsparciu realizowanych przez samorządy przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających zrównoważony rozwój poszczególnych gmin, powiatów i województw oraz podniesienie jakości życia ich mieszkańców.

Wsparcie dla rozwoju inwestycji komunalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera samorządy w finansowaniu inwestycji komunalnych. Finansowanie dostarczane jest zarówno bezpośrednio JST, jak i podmiotom od nich zależnym, w tym spółkom komunalnym i szpitalom.

Środki z BGK, uzupełniając środki dotacyjne, preferencyjne i własne samorządów, pozwalają na zamknięcie finansowe inwestycyjnych projektów komunalnych, a nawet całych programów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy i ich spółki.

12,5
mld
zaangażowanie banku w finansowanie sektora samorządowego wg stanu na koniec 2018 r.

BGK, jako aktywny uczestnik postępowań przetargowych na udzielenie kredytów dla JST oraz konkursów na organizację i objęcie emisji obligacji komunalnych, przyczynia się do stabilizacji tego rynku. W ten sposób zapewnia zarówno dostęp do poszukiwanego przez JST finansowania, jak i akceptowalny dla samorządów poziom cen w przypadku ograniczonej obecności na rynku instytucji komercyjnych lub zmiany ich polityki wobec współpracy z samorządami.

O skali oddziaływania stabilizacyjnego i wspierającego finansowanie JST niech świadczy fakt, że w 2018 r. Bank monitorował przetargi opiewające na łączną kwotę ok. 7 mld zł, a udział wygranych przez niego transakcji wyniósł 36% (ok. 2,4 mld zł). Ponadto bank zawarł umowy na emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 1,3 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje przedsięwzięcia we wszystkich obszarach gospodarki komunalnej wpływających na poziom rozwoju danego samorządu oraz jakość życia lokalnej społeczności. Jest obecny w różnorodnych przedsięwzięciach z zakresu m.in.:

  • dostarczania wody i odprowadzania ścieków – np. finansując niezbędną infrastrukturę
  • odbioru i zagospodarowania odpadów – np. finansując instalacje czy tabor niezbędny do odbioru odpadów
  • produkcji i dystrybucji energii cieplnej – np. finansując modernizację/budowę źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej
  • infrastruktury drogowej – np. finansując budowę części obwodnicy Krakowa oraz wielu dróg regionalnych i lokalnych
  • transportu miejskiego i regionalnego – np. finansując rozbudowę infrastruktury kolejowej i tramwajowej oraz wymianę taboru kolejowego i tramwajowego, co przyczynia się do rozwoju bardziej ekologicznego i mniej uciążliwego dla lokalnych społeczności transportu zbiorowego
  • oświaty i kultury – np. finansując teatry czy budowę budynków oświatowych, szkół, przedszkoli
  • sportu i rekreacji – np. finansując rewitalizację zabytkowych obiektów basenowych

Co warte podkreślenia, BGK aktywnie uczestniczy również w finansowaniu samorządowej służby zdrowa, zarówno w zakresie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i restrukturyzacji zobowiązań podmiotów komunalnych. Poprawa sytuacji finansowej kluczowych podmiotów świadczących usługi zdrowotne w regionie przekłada się bezpośrednio na lepszą jakość i dostępność tych usług dla mieszkańców, a także wspiera rozwój województwa. Przykładem takich działań jest finansowanie budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu, powstającego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Eksperci BGK wspierają samorządy na wszystkich etapach przygotowania i realizacji przedsięwzięć komunalnych, dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie możliwych do zastosowania struktur finansowych i prawnych. Dzięki temu JST mogą wykorzystywać w finansowaniu swoich działań struktury i instrumenty finansowe optymalne z punktu widzenia własnych budżetów, co pozostawia im „przestrzeń finansową” na dalszy rozwój.

BGK jako państwowy bank rozwoju od wielu lat jest również partnerem innych instytucji finansowych współpracujących z JST, m.in. jako twórca i uczestnik konsorcjów bankowych. Warto podkreślić, że w 2018 r. Bankowi po raz pierwszy udało się udzielić finansowania samorządowi w konsorcjum z grupą banków spółdzielczych, których domeną jest właśnie działanie na lokalnych rynkach.  Współpraca z innymi instytucjami finansowymi wpisuje się w misję banku, gdyż umożliwia zapewnienie JST jak najatrakcyjniejszych warunków finansowania, co jest równoznaczne z maksymalnie efektywnym wspieraniem rozwoju gospodarczo-społecznego naszego kraju.

Przykładowe inwestycje samorządowe finansowane z udziałem BGK

1. OPEC Grudziądz

Finansowanie projektów inwestycyjnych spółek należących do grupy OPEC Grudziądz, m.in. budowa nowego kotła, inwestycje utrzymujące niezawodność pracy urządzeń i zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii, budowa instalacji oczyszczania spalin, a także inwestycje związane z budową i rozbudową sieci dystrybucji oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Sfinansowano również zakup maszyn i urządzeń oraz modernizację linii do produkcji w spółce OPEC-BIO.

Finansowane inwestycje wspierają wszechstronny rozwój samorządowej energetyki cieplnej, co przekłada się na wzrost jakości życia w regionie. Jest działaniem proekologicznym oraz pomaga dostosować infrastrukturę ciepłowniczą do wymogów środowiskowych.

sdf sdf

2. Tramwaje Śląskie S.A.

Współfinansowanie projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego. Projekt zostanie zrealizowany na terenie 10 miast Aglomeracji i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego w regionie.

Wspomniane działania mają charakter prospołeczny i proekologiczny, będą też wspierały włączanie społeczne osób z niepełnosprawnościami, zwiększając dostępność transportu zbiorowego.

3. Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

Finansowanie budowy budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa przedszkola jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności – dotychczas dzieci były dowożone do placówek w innych częściach miasta, a po przeprowadzonej w 2017 r. rekrutacji w publicznych przedszkolach zabrakło miejsc dla 80 dzieci.

bts bts

4. Szpitale Wojewódzkie na Podkarpaciu

Kredyty restrukturyzujące zadłużenie szpitali. Dzięki nim mogły one ograniczyć koszty związane z obsługą posiadanych zobowiązań, z których duża część była zaciągnięta wobec niebankowych instytucji finansowych. Poprawa sytuacji finansowej kluczowych podmiotów świadczących usługi zdrowotne w regionie przekłada się bezpośrednio na lepszą jakość i dostępność tych usług dla mieszkańców, a także wspiera rozwój województwa.

5. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze

Finansowanie przebudowy istniejących budynków, zmierzającej do uruchomienia nowego Zespołu Edukacyjnego. Dzięki udzielonemu finansowaniu w Zielonej Górze powstanie 15-oddziałowy Zespół Edukacyjny, w którym będzie mogło się uczyć maksymalnie 375 dzieci.

6. Wodociągi Kępińskie

Dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji spółka mogła zrealizować rozbudowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej, budowę rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także zrestrukturyzować swoje dotychczasowe zadłużenie. Inwestycja pozwoli podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej 1500 nowych odbiorców.

7. Gmina Lublin

Dzięki środkom pozyskanym w formule wykupu wierzytelności gmina mogła sfinansować budowę wielofunkcyjnego budynku, w którym mieści się przedszkole, szkoła podstawowa wraz z salą gimnastyczną oraz dom kultury. Jest to projekt mający ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

8. Koleje Mazowieckie

Finansowanie zakupu 71 nowoczesnych pojazdów szynowych. Rozwój komunikacji zbiorowej pozwala zapobiegać wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców województwa mazowieckiego. Stanowi też ważne działanie o charakterze proekologicznym: sprawnie działający transport publiczny oznacza mniejszą emisję CO2.

asasa asasa

Dzięki kredytom udzielonym przez BGK Gdynia z rybackiej wioski zamieniła się w nowoczesny kurort, z portem i stocznią. bank kredytował tam ponadto m.in. budowę mieszkań dla rybaków i robotników, budynków administracji państwowej oraz elektrowni wodnej w Żurze, zaopatrującej w prąd rozbudowujące się miasto i port, a także zakupy statków morskich przez „Żeglugę Polską”. Dodatkowo, był udziałowcem Francusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego S.A., odpowiedzialnego za budowę linii łączącej Śląsk z Gdynią.