Rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Finansowe wspieranie podmiotów ekonomii społecznej stanowi bardzo istotną część misji BGK, którą są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Program rozwoju ekonomii społecznej, realizowany nieprzerwanie od 2012 r., ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych poprzez zapewnienie dostępu do źródeł finansowania ich działalności.

Takie podmioty mają dużą potrzebę finansowania, ale mocno ograniczone możliwości skorzystania z oferty banków komercyjnych. Ich kondycja finansowa wynika ze specyfiki działalności, w której cele społeczne przeważają nad ekonomicznymi. Są mniej konkurencyjne niż przedsiębiorstwa działające głównie dla zysku, np. z powodu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz takich, które z różnych względów nie odnajdują się na otwartym rynku pracy, jak osoby zagrożone wykluczeniem lub marginalizacją społeczną. Dla wielu z nich program BGK to jedyna możliwość pozyskania finansowego wsparcia na akceptowalnych i korzystnych dla nich warunkach. Bank realizuje wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej ze środków powierzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PO WER 2014-2020 oraz PO KL 2007-2013).

751
beneficjentów
11 003
pożyczki
933
nowe miejsca pracy
94,01
mln
wartość udzielonych pożyczek
1,5
tys.
utrzymanych miejsc pracy

Program pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Jest to pierwszy program w Polsce, w którym do wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w formie instrumentów zwrotnych wykorzystano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tanie pożyczki przeznaczone są m.in. dla spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych, ale również spółek prawa handlowego prowadzących działalność not for profit (działają nie dla zysku, a środki finansowe przeznaczają wyłącznie na potrzeby funkcjonowania i realizacji celów statutowych) oraz podmiotów reintegracyjnych. Program ma charakter ogólnopolski.

Podmioty ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej mogą starać się o:

Niskooprocentowane pożyczki:

 • wartość jednostkowej pożyczki:
  • na start, do wysokości 100 tys. zł – dla podmiotów działających nie dłużej niż 12 miesięcy
  • na rozwój, do 500 tys. zł – dla podmiotów działających dłużej niż 12 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału pożyczek – do 6 miesięcy
 • okres spłaty:
  • pożyczka na start – maksymalnie 5 lat
  • pożyczka na rozwój – maksymalnie 7 lat
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

Gwarancje:

 • maksymalna kwota jednostkowej gwarancji – do 500 tys. zł (gwarancja może być udzielona do wysokości 80% wykorzystanej kwoty kredytu)
 • maksymalny okres gwarancji – do 102 miesięcy (dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe, przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności PES), a w przypadku kredytów inwestycyjnych do 123 miesięcy
 • prowizja za udzielenie gwarancji – 0,5% kwoty gwarancji płatne jednorazowo (na cały okres obowiązywania gwarancji)
 • jeden PES może skorzystać z gwarancji o łącznej wysokości do 1 mln zł

Z pożyczek najczęściej finansowane są koszty remontów, modernizacji i adaptacji lokali na potrzeby prowadzonej działalności, zakupu maszyn i urządzeń umożliwiających rozszerzenie prowadzonej działalności, zakupu sprzętu i wyposażenia ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, wyposażenia żłobków i przedszkoli (w tym specjalistycznych, np. dla dzieci z autyzmem), wyposażenia nowych miejsc pracy, zakupu środków transportu. Statystyki BGK pokazują, że pozyskane wsparcie PES często przeznaczają też na pokrycie kosztów niezbędnych do zachowania płynności finansowej i operacyjnej.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Wypełniając swoją misję społeczną, BGK udziela również partnerskiego wsparcia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w realizacji projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”. Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiego systemu certyfikacji dla sektora ekonomii społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej stanowi dla podmiotów ekonomii społecznej doskonałą okazję do zaprezentowania swojej działalności. Wyróżniane są w nim podmioty, które z największymi sukcesami łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość usług i produktów dostarczanych przez sektor ekonomii społecznej.

Fundacja BGK w ramach wspomnianego konkursu funduje nagrody dla zwycięzców w dwóch kategoriach.

Spółdzielnia Socjalna Dębnianka z Wierzawic

otrzymała nagrodę Fundacji BGK w kategorii I – Spółdzielnie socjalne osób fizycznych

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy

otrzymała nagrodę Fundacji BGK w kategorii II – Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych