Wpływ na zrównoważony rozwój kraju i społeczeństwa

BGK to instytucja wspierająca zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Wszystkie działania banku służą temu celowi.

Bank odgrywa wiodącą rolę w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w zarządzaniu programami europejskimi i dystrybucji środków unijnych w skali regionalnej i krajowej. Poszerza swoją ofertę w zakresie finansowania dłużnego oraz poręczeniowo-gwarancyjnego inwestując w fundusze, które wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz infrastruktury.

Działania Grupy BGK mają szeroki kontekst rozwojowy. Aktywność w jednym obszarze, np. finansowanie reindustrializacji, ma pozytywny wpływ na inne sfery: rozwój rynku pracy, zmniejszenie stopy bezrobocia czy zwiększenie przychodów budżetu państwa. Projekty infrastrukturalne realizowane przez Grupę mają pozytywny wpływ na jakość i dostępność usług publicznych, stan środowiska czy gospodarkę.

Działania Grupy Kapitałowej BGK prowadzone są w sposób odpowiedzialny, przy zachowaniu racjonalnego poziomu apetytu na ryzyko. Projekty planowane do realizacji są oceniane pod kątem ryzyka oraz wpływu na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W 2018 r. płynność BGK była na bezpiecznym poziomie. Wysoki był poziom adekwatności kapitałowej, monitorowanej za pomocą wskaźników zgodnych z ustawą Prawo bankowe oraz rozporządzeniem CRR (Capital Requirements Regulation).

Obszary szczególnego zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego:

  • Inicjowanie oraz realizacja działań służących wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorstw – finansowanie projektów infrastrukturalnych i samorządowych oraz współfinansowanie projektów eksportowych i ekspansji zagranicznej polskich firm. BGK oferuje systemy poręczeń i gwarancji w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank i podmioty należące do Grupy obsługują również programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym.
  • Mobilizowanie kapitału dla gospodarki – uczestniczenie w konsorcjach oraz strukturyzowanie transakcji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Bank zaspokaja potrzeby kapitałowe współpracując z instytucjami rozwoju oraz mobilizując kapitał prywatny poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych.
  • Uzupełnianie systemu bankowego poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych obszarach gospodarki – działanie antycykliczne i realizacja programów pobudzających branże objęte stagnacją. Bank wspiera rozwój gospodarki tam, gdzie rynek nie działa efektywnie, np. poprzez finansowanie ważnych projektów o wysokim poziomie ryzyka. Grupa BGK współpracuje z innymi instytucjami finansowymi na partnerskich zasadach, jednocześnie uzupełniając ich ofertę.