Z najnowszego Europejskiego Rankingu Innowacyjności (European Innovation Scoreboard 2019) wynika, że w 2018 r. nasz kraj uzyskał 61,1 pkt w Europejskim Indeksie Innowacyjności (European Innovation Index), co oznacza, że od 2011 r. poprawił swój wynik o niemal 8%. Niestety to nadal za mało, aby znaleźć się w czołówce krajów europejskich (zajęliśmy 26. miejsce na 29 krajów).

Wsparciem dla zmiany tej sytuacji poprzez rozwój innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich firm jest oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Kredyt na innowacje technologiczne”. Umożliwia on przedsiębiorstwom wdrażanie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych  lub  prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi udzielana przez BGK premia technologiczna, stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Do końca 2018 r. złożono 475 wniosków o płatność, dla których kwota dofinansowania wyniosła 687 mln zł.

472
mln euro
kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej w latach 2014-2020
396
umów podpisanych do końca 2018 r.
1,343
mld
sumaryczna kwota dofinansowania (do końca 2018 r.)

Według kodów PKD wśród beneficjentów dominowały przedsiębiorstwa z branży przemysłowej (75,85% projektów, 75,00% dofinansowania) oraz usługowe (12,33% projektów, 13,46% dofinansowania). Przeważały firmy należące do sektora przemysłu średnio-niskiej i niskiej technologii (65,20% ogółu projektów, 59,62% ogółu dofinansowania), wśród których połowę  stanowiły podmioty z branży metalurgicznej i metalowej oraz drzewno-papierniczej. Wśród przedsiębiorstw usługowych przeważały podmioty świadczące usługi w mniejszym stopniu oparte na wiedzy (handel 8,61% ogółu projektów, 11,54% ogółu dofinansowania).

Projekty w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój realizują firmy z sektora MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstwa – 6%, małe przedsiębiorstwa – 36%, średnie – 58%. Udział wymienionych kategorii podmiotów w przyznanym dofinansowaniu wynosi odpowiednio 4% (53 366 115,70 zł), 35% (466 561 624,25 zł) oraz 61% (823 355 524,92 zł).