Program Operacyjny Polska Cyfrowa – pożyczka szerokopasmowa

Od lutego 2017 r. BGK pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Działania 1.1 POPC pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Realizowane przedsięwzięcia polegają przede wszystkim na budowie, rozbudowie oraz przebudowie sieci dostępowych do internetu o minimalnych parametrach wynoszących 30 Mb/s dla biznesu i gospodarstw domowych oraz 100 Mb/s dla jednostek oświatowych.

Pokrywanie tzw. białych plam, czyli obszarów bez dostępu do szerokopasmowego internetu, jak również zagęszczanie sieci na pozostałych terenach zwiększa konkurencyjność, zapewnia postęp technologiczny oraz wpływa na zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy regionów. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, wspiera ten proces. Zwrotna forma dystrybucji środków POPC pozwoliła stworzyć trwały mechanizm finansowania inwestycji mających na celu wyrównywanie różnic w dostępie do informacji oraz zasobów edukacyjnych, a także do usług świadczonych drogą elektroniczną. Inwestycje te są niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców kraju, ale też dla rozwoju obecnych i nowych przedsiębiorstw, które ze względu na lokalizację (np. poza dużym ośrodkiem miejskim) nie mogły oferować kontrahentom innowacyjnych usług czy rozwiązań. Projekt wspierany przez BGK jest kluczowym przedsięwzięciem w zakresie wyrównywania szans i walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym; pełni również ważną rolę w procesie tzw. włączania cyfrowego na terenach słabo zurbanizowanych czy w grupie społecznej osób starszych.

BGK wdraża preferencyjne instrumenty finansowe, pożyczki oraz gwarancje, które mogą zarówno wspierać samoistne inwestycje telekomunikacyjne, jak i uzupełniać pomoc dotacyjną.

W perspektywie finansowej 2014-2020 do dyspozycji branży telekomunikacyjnej pozostaje prawie 1 mld zł pochodzący ze środków publicznych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, BGK pełni rolę podmiotu zarządzającego powierzonymi środkami. Do jego kluczowych zadań należy również dostosowywanie założeń programowych do uwarunkowań rynkowych oraz potrzeb branży telekomunikacyjnej. W trakcie realizacji projektu wprowadzono możliwość finansowania wydatków brutto, bieżącej działalności przedsiębiorców czy zakupu/akwizycji innych podmiotów telekomunikacyjnych. Ponadto podjęto działania w celu umożliwienia finansowania JST prowadzących działalność w sferze telekomunikacji. Bardziej elastyczne warunki finansowania dla branży pośrednio oddziałują na ostatecznych odbiorców internetu, dla których dostęp do informacji to możliwość szybkiego reagowania na zmiany, a także większe szanse na rozwój osobisty oraz ekonomiczny.

Preferencyjne pożyczki udzielane są poprzez wybranych przez BGK pośredników finansowych.

135
mln
wartość umów, które BGK podpisał z pośrednikami finansowymi do końca 2018 r.
42,6
mln
kwota finansowania udzielonego w ramach podpisanych umów