Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładzie duży nacisk na odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony rozwój naszego kraju. Specyfika Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego) sprawia, że jest ona obszarem wymagającym dodatkowych działań, zmierzających do nadrobienia zapóźnień i zdynamizowania rozwoju regionu.

Dlatego powstała Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, przyjęta przez Radę Ministrów w 2013 r. W rankingu konkurencyjności wszystkich 271 regionów poziomu NUTS-2 z 27 państw UE województwa Polski Wschodniej zajmują bardzo słabe miejsca – od 211 do 223. W 2009 r. PKB per capita wytworzony w makroregionie Polski Wschodniej stanowił zaledwie 44% średniej unijnej. Wyniki makroregionu wypadają słabo również na tle reszty kraju. Jego udział w kreowaniu PKB Polski w 2010 r. wynosił 15,1%. W 2011 r. w sferze względnego ubóstwa znajdowało się od 21% do 26% jego mieszkańców. Niski jest tutaj wskaźnik urbanizacji, który wynosi 49%, podczas gdy średnia krajowa wynosi 61%. Polskę Wschodnią charakteryzuje ponadto bardzo duże zatrudnienie w rolnictwie.

Dodatkowo makroregion charakteryzuje się względnie niskim poziomem rozwoju przedsiębiorczości, którego jedną z miar jest liczba podmiotów gospodarczych. W 2011 r. w Polsce wynosiła ona średnio 1004 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w Polsce Wschodniej zaledwie 762.

Wychodząc naprzeciw zarysowanym wyzwaniom rozwojowym uruchomiono projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, realizowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zawartej w 2016 r. Źródło finansowania projektu stanowią zwroty z instrumentów finansowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną będzie on realizowany do 2027 r., z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.

Ze środków projektu udzielane są Pożyczki na Rozwój Turystyki, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z branży turystycznej lub okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw  Polski Wschodniej.

Pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące, wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych. Finansowanie może być przeznaczone m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne.

Efekty programu w 2018 r.

Do końca 2018 r. Instytucje Finansujące podpisały 117 umów z Ostatecznymi Odbiorcami na łączną kwotę 19 961 123,52 zł.

Przykładowe inwestycje w 2018 r.

  • FlisakPark Tykocin, kwota pożyczki 130 000,00 zł (link)
  • Karpatka, kwota pożyczki 246 577,38 zł (link)
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Jodełka”, kwota pożyczki 201 000,00 zł (link)
plwsch2 plwsch2

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie polskich małych i średnich firm, a także zrównoważonego rozwoju kraju. Dzięki zaangażowaniu w projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jeszcze więcej firm świadczących usługi w branży turystycznej w tym regionie będzie mogło skorzystać z preferencyjnego finansowania swojego rozwoju. Na podniesieniu jakości oferowanych usług zyska cały makroregion, jego mieszkańcy, jak również turyści odwiedzający tę część Polski.