Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni kluczową rolę w dostarczaniu polskim firmom rozwiązań umożliwiających skuteczną rywalizację na rynkach międzynarodowych, szczególnie tych o podwyższonym ryzyku. Rynki te mają duży potencjał biznesowy dla rodzimych eksporterów, jednak jednocześnie komercyjne instytucje finansowe, właśnie ze względu na wspomniane podwyższone ryzyko, nie oferują im niezbędnego wsparcia.

Dlatego właśnie inwestując w krajach o mniejszej stabilności polityczno-gospodarczej polscy eksporterzy szukają wsparcia w państwowym banku rozwoju, jakim jest BGK. Tym samym bank pozwala im w pełni wykorzystać ich potencjał na interesujących ich rynkach, oferując m.in. instrumenty wspierania eksportu w ramach Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu. Do instrumentów tych należą m.in. potwierdzanie, dyskonto oraz postfinansowanie akredytyw, kredyt dla banku nabywcy, kredyt dla nabywcy oraz kredyty na prefinansowanie eksportu.

Ponadto, BGK wspiera polskich inwestorów realizujących projekty poza rodzimym rynkiem, w tym m.in. zagraniczne przejęcia oraz projekty typu greenfield. Cechą charakterystyczną tego typu finansowania jest zabezpieczenie kredytu w pierwszej kolejności aktywami zagranicznymi (projektu/podmiotu zagranicznego).

W 2018 r. bank wsparł ponad 200 transakcji/projektów zagranicznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Wsparcie uzyskały m.in. sprzedaż maszyn do Argentyny, sprzedaż linii technologicznej na Białoruś, budowa hotelu w Grecji, budowa elektrowni w Indonezji, budowa kompleksu handlowo-rekreacyjnego na Ukrainie oraz akwizycja w Wielkiej Brytanii. Łączna kwota udzielonych finansowań związanych z eksportem i ekspansją wyniosła we wspomnianym okresie 1,8 mld zł.

Wykorzystując oferowane instrumenty wsparcia eksportu i ekspansji, BGK wsparł dotychczas projekty/kontrakty eksportowe realizowane przez rodzime przedsiębiorstwa w 67 krajach na 6 kontynentach (stan na VI 2019 r.).

2014 2015 2016 2017 2018 VI 2019
9 23 36 52 60 67