Dzień Dobry Biznes

Wydarzenie „Dzień Dobry Biznes” jest organizowane przez BGK od 2010 r. To spotkanie dla studentów i absolwentów, współtworzone przez szkoły wyższe oraz koła naukowe. Celem konferencji, które odbywają się w całej Polsce, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, jest pokazanie młodym ludziom, dlaczego warto spełniać marzenia o własnym biznesie, jakie korzyści można osiągnąć, jak ważny jest dobry pomysł na firmę i w jaki sposób go sfinansować. Na spotkania zapraszani są praktycy biznesu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Rolą banku jest zachęcanie młodych przedsiębiorców i startupów do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania i napędzania rozwoju sektora mikro-, małych i średnich firm. Podczas konferencji bank promuje m.in. pożyczki unijne, na rozwój działalności i na rozwój turystyki oraz kredyty na innowacje technologiczne.

Od początku realizacji inicjatywy bank zgromadził na spotkaniach ponad 10 tys. studentów i absolwentów. W samym 2018 r. zorganizował 10 konferencji, w których wzięło udział ponad 2 tys. młodych osób, które myślą o założeniu własnej firmy. Wydarzenia z cyklu DDB inspirują przyszłych przedsiębiorców do rozwoju, ale również pokazują społeczne oblicze biznesu, na które składa się choćby realizacja innowacyjnych projektów oraz tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie osób bezrobotnych.

Fundusz Kredytów Studenckich (FKS)

Celem Funduszu Kredytów Studenckich (wcześniejsza nazwa Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich) jest poszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez Instytucje kredytujące.

BGK administruje Funduszem w zakresie realizacji płatności kierowanych do Instytucji kredytujących. Pomoc finansowa udzielana jest studentom w formie dopłat do oprocentowania oraz pokrywania skutków finansowych całkowitych lub częściowych umorzeń kredytów.

Bank wypłaca całość odsetek od kredytów w trakcie studiów kredytobiorcy oraz w ciągu dwóch lat karencji, jaka przysługuje od ukończenia nauki do rozpoczęcia spłaty. Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa funkcjonują na rynku już od 1998 r., a dzięki wprowadzonym zmianom dotyczącym poręczeń oraz umorzeń są popularne w środowisku akademickim.

BGK wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie poprawy poziomu polskich uczelni i jakości rodzimej nauki. Poprzez system umorzeń realizowane jest nagradzanie najlepszych studentów, wspieranie dobrej praktyki i tworzenie dobrego wzorca. FKS pomaga przyszłym kadrom w zdobywaniu wyższych kwalifikacji oraz promuje dobre wyniki w nauce.

Od czasu uruchomienia programu dopłat do kredytów studenckich łącznie studenci złożyli ok. 572,4 tys. wniosków o kredyt. Kryteria dochodowe uprawniające do pierwszeństwa w ubieganiu się o kredyt studencki spełniło ok. 499,3 tys. wnioskodawców, tj. ok. 88% ogółu wnioskujących. W tym okresie Instytucje kredytujące udzieliły studentom blisko 400 tys. kredytów.

W roku akademickim 2018/2019 zostało złożonych 4067 wniosków o przyznanie kredytu studenckiego, z czego 4052 osoby spełniły kryteria dochodowe uprawniające do pierwszeństwa.

Skala działalności Funduszu w latach 2017-2018

Rok akademicki Liczba złożonych wniosków Próg dochodowy

(w PLN)

Liczba osób spełniających kryterium dochodowe Liczba podpisanych umów % liczby umów/liczby osób spełniających kryterium dochodowe
2016/2017 4410 2500 (netto) 4398 3 615 82%
2017/2018 4257 2500 (netto) 4234 3 884 92%
2018/2019 4067 2500 (netto) 4052 -*

*Umowy podpisane w roku akademickim 2018/2019 zostaną przesłane do BGK do końca marca 2019 r.