Podstawowe wyniki finansowe

Wartość zaangażowania BGK o charakterze kredytowym brutto w 2018 r. wyniosła 33,9 mld zł. Wzrost w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,9 mld zł (21 proc.) i dotyczył głównie finansowania firm i podmiotów finansowych, instytucji samorządowych i spółek komunalnych oraz finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej. Bank wypracował w 2018 r. 445,3 mln zł zysku netto.

Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 32,1 proc., zaś wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) był jednym z najniższych w sektorze bankowym i wyniósł 34,3 proc. BGK zamknął 2018 r. sumą bilansową w wysokości 84,7 mld zł, co oznacza wzrost o 10,4 mld zł (14 proc.) wobec końca 2017 r.

W perspektywie ostatnich lat można zaobserwować bezpieczny i wysoki poziom kapitałów własnych, umożliwiający rozwój działalności kredytowej i inwestycyjnej BGK. Na koniec 2018 r. wartość kapitałów ogółem wyniosła 19,1 mld zł.

Wyniki finansowe

2018 [tys. zł] 2017 [tys. zł]
Wynik z tytułu odsetek 882 835 773 077
Wynik z tytułu prowizji i opłat 190 379 156 774
Wynik z działalności operacyjnej 519 462 606 203
Zysk brutto 519 462 606 203
Zysk netto 445 347 517 813
Suma bilansowa 84 746 443 74 334 178
Kapitał własny ogółem 19 127 340 20 047 692

Pełne sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie httpss://www.bgk.pl/o-banku/bank-w-liczbach/.

Inwestowanie funduszy własnych

Bank realizował misję wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski także poprzez uczestnictwo w zamkniętych funduszach inwestycyjnych. Na koniec 2018 r. był uczestnikiem 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju TFI S.A. Fundusze z zaangażowaniem kapitałowym BGK inwestowały głównie w infrastrukturę oraz nieruchomości mieszkaniowe.

5,9 mld zł
łączna wartość emisyjna certyfikatów w posiadaniu banku

Wdrożenie perspektywy budżetowej UE 2014-2020

Bank realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentów finansowych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zarządza funduszami funduszy (ang. fund of funds), oferującymi pozadotacyjne wsparcie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, poprawy efektywności energetycznej i rewitalizacji oraz wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu działalności gospodarczej. Środki te bank dystrybuuje, głównie do MŚP, z pomocą innych instytucji finansowych. Mają one formę atrakcyjnych pożyczek.

ok. 6,7 mld zł
łączna wartość środków powierzonych BGK przez władze 15 województw
ok. 1 mld zł
wartość pożyczek wypłaconych w 2018 r.

Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej

BGK pełni kluczową rolę w dostarczaniu polskim firmom rozwiązań umożliwiających skuteczną rywalizację na rynkach międzynarodowych. Między innymi oferuje im kredyty eksportowe w ramach programu Finansowe Wspieranie Eksportu (FWE).

 • 3,3 mld zł łączna wartość kredytów udzielonych w ramach programu FWE od jego inauguracji do końca 2018 r.
 • 2,4 mld zł łączna kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK w 2018 r. (z programu FWE i środków własnych)
 • ponad 200 liczba zrealizowanych transakcji dotyczących projektów polskich przedsiębiorstw za granicą
 • 60 liczba krajów, w których BGK wspierał polskich przedsiębiorców

Uruchomienie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego

W lipcu 2018 r. BGK uruchomił Krajowy Fundusz Gwarancyjny, czyli instrument wsparcia sektora MŚP, mobilizujący środki prywatne dla realizacji polityki państwa. Jego celem jest stworzenie stałego źródła wsparcia mikroprzedsiębiorstw przez zapewnienie trwałego dostępu do poręczeń. Środki z Funduszu będą przeznaczane na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach pomocy publicznej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 • 900 mln zł suma przeznaczona na działanie Funduszu w 2018 r.
 • 14,4 tys. liczba udzielonych gwarancji
 • 4,3 mld zł łączna kwota udzielonych gwarancji
 • 57,5 mld zł łączna kwota gwarancji zabezpieczających 102,5 mld zł kredytów, z których skorzystało prawie 150 tys. przedsiębiorców

Wybrane fundusze rządowe obsługiwane przez BGK

Największym funduszem przepływowym (niewliczanym do bilansu banku) obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy.

Krajowy Fundusz Drogowy

 • 24,6 mld zł łączne wpływy
 • 27 mld zł łączne wydatki

Fundusz Kolejowy

 • 1,8 mld zł łączne wpływy
 • 1,6 mld zł łączne wydatki

Zadania związane z obsługą programów mieszkaniowych BGK realizuje ze środków Funduszu Dopłat (FD). W 2018 r. budżet państwa zasilił FD dotacją w wysokości 1,3 mld zł, w tym:

 • 355 mln zł na program wsparcia rodzin w zakupie mieszkania
 • 210 mln zł na program wsparcia budownictwa komunalnego i na wynajem
 • 762 mln zł na program pierwszego mieszkania dla młodych