Indeks treści GRI

GRI

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Komentarz/Opis/Link
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Podstawowe informacje o BGK
GRI 102-2 Główne aktywności, marki, produkty i usługi Podstawowe informacje o BGK
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Podstawowe informacje o BGK
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji Podstawowe informacje o BGK
GRI 102-6 Obsługiwane rynki Podstawowe informacje o BGK
GRI 102-7 Skala działalności Podstawowe informacje o BGK
GRI 102-8 Informacja o pracownikach BGK jako pożądany i doceniany pracodawca
GRI 102-9 Łańcuch wartości Zasady zarządzania
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Zasady zarządzania
GRI 102-11 Stosowanie zasady ostrożności Zasady zarządzania
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Współpraca z interesariuszami
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Współpraca z interesariuszami
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List wprowadzający
Etyka
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Zasady zarządzania
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura i skład organu zarządzającego organizacją Podstawowe informacje o BGK
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Współpraca z interesariuszami
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Warunki pracy
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych interesariuszy Współpraca z interesariuszami
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Współpraca z interesariuszami
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Współpraca z interesariuszami
Raportowanie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Podstawowe informacje o BGK
GRI 102-46 Proces definiowania zawartości raportu O Raporcie
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu O Raporcie
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich przyczyny O Raporcie
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu O Raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania 01.01.2018-31.12.2018
GRI 102-51 Data publikacji poprzedniego raportu O Raporcie
GRI 102-52 Cykl raportowania Roczny
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu Grzegorz Moskal
CSR Menadżer
grzegorz.moskal@bgk.pl
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards O Raporcie
GRI 102-55 Zewnętrzna weryfikacja raportu O Raporcie
Wskaźniki zarządcze
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń O Raporcie
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zasady zarządzania

Wpływ na zrównoważony rozwój

Działalność społeczna i charytatywna

Struktura zatrudnienia

Warunki pracy

Dbałość o pracowników

Zarządzanie różnorodnością

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zasady zarządzania

Wpływ na zrównoważony rozwój

Działalność społeczna i charytatywna

Struktura zatrudnienia

Warunki pracy

Dbałość o pracowników

Zarządzanie różnorodnością

Wskaźniki szczegółowe
Tematy ekonomiczne
Aspekt raportowania: Wyniki ekonomiczne
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) podzielona również na koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa (np. podatki) Podstawowe informacje o BGK
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej Warunki pracy
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny (rozwój obszarów ubogich, dostępność produktów i usług dla osób o niskich dochodach, miejsca pracy w łańcuchu dostaw) Przedsiębiorcza Polska-Wschodnia turystyka
Aspekt raportowania: Działania antykorupcyjne
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (organy zarządzające, pracownicy, partnerzy biznesowi) Zasady zarządzania
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Zasady zarządzania
Aspekt raportowania: Zachowania antykonkurencyjne
GRI 206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki W 2018 r. nie zostały podjęte wobec BGK takie działania
Tematy społeczne
Aspekt raportowania: Warunki zatrudnienia
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności Warunki pracy
GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
Aspekt raportowania: Relacje między pracownikami a kierownictwem
GRI 402-1 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych Regulamin Pracy wchodzi w życie w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia pracownikom
Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Dbałość o pracowników
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Dbałość o pracowników
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Dbałość o pracowników
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na płeć oraz kategorię pracowników Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
Aspekt raportowania: Różnorodność i równe szanse
GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia działalności Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
Aspekt raportowania: Poszanowanie praw człowieka
GRI 412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym również procent przeszkolonych pracowników Zarządzanie różnorodnością
Aspekt raportowania: Marketing i znakowanie produktów
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków W 2018 r. liczba takich przypadków wyniosła 0
Aspekt raportowania: Prywatność klientów
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów W 2018 r. liczba takich skarg wyniosła 0
Aspekt raportowania: Regulacje społeczno-ekonomiczne
GRI 419-1 Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług W 2018 r. nie zostały na BGK nałożone takie kary
Wskaźniki branżowe
d. FS1 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych Zasady zarządzania
d. FS2 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców Działalność społeczna i charytatywna