Informacje o raporcie

Oddajemy w Państwa ręce Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) za rok 2018. Kolejne raporty będą wydawane w cyklu rocznym, przy jednoczesnym założeniu, że bank będzie docelowo dążył do wydania w najbliższych latach raportu zintegrowanego. Raport CSR za rok 2018 został opracowany zgodnie z GRI Standards: wersja Core, stanowiącego międzynarodowy i uznany standard raportowania niefinansowego. W niniejszym raporcie nie wskazano korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie. Raport obejmuje cały rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i nie został poddany dobrowolnej, zewnętrznej weryfikacji, a nad jego zgodnością ze standardem GRI i normami rynkowymi czuwała firma doradcza Go Responsible.

Raport został przygotowany zgodnie z 10 zasadami GRI, dotyczącymi definiowania zawartości (Istotność, Kontekst Zrównoważonego Rozwoju, Uwzględnienie Interesariuszy, Kompletność) oraz jakości prezentowanych danych (Wyważenie, Wiarygodność, Porównywalność, Dokładność, Terminowość, Przejrzystość). W proces jego opracowania zostali włączeni przedstawiciele banku BGK, w formie przeprowadzonych warsztatów, spotkań oraz bezpośredniego tworzenia treści i opracowywania danych do raportu.

W opracowanie raportu CSR za 2018 rok oprócz pracowników BGK zostali włączeni również interesariusze zewnętrzni banku. W ramach tego procesu, w styczniu i lutym 2019 r. niezależna firma doradcza Go Responsible przeprowadziła analizę istotności – badanie oczekiwań reprezentantów głównych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Badanie zostało przeprowadzone głównie w oparciu o ankietę internetową i bezpośrednie kontakty z interesariuszami.

Tematy zidentyfikowane jako istotne dla BGK i interesariuszy

Nazwa zagadnienia Perspektywa BGK Perspektywa interesariuszy
Wyniki finansowe, wartość inwestycji Bardzo istotne Bardzo istotne
Wydatki na wynagrodzenia w zależności od płci, wielkość zatrudnienia pracowników z lokalnego rynku pracy Bardzo istotne Średnio istotne
Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, działalność pro bono, rozwój lokalnego rynku Bardzo istotne Bardzo istotne
Zużycie energii przez firmę, energochłonność działalności, sposoby redukcji zużycia energii w firmie i do wytwarzanych produktów oraz usług Średnio istotne Średnio istotne
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania. Ujawnienie danych nt. wytwarzanych substancji niszczących powłokę ozonową oraz emisji związków dwutlenku węgla, tlenku azotu, tlenku siarki i podobnych Średnio istotne Średnio istotne
Ilość produkowanych ścieków, odpadów i wycieków, a także odpadów niebezpiecznych powstałych w procesie produkcji Średnio istotne Średnio istotne
Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dot. ochrony środowiska Średnio istotne Bardzo istotne
Wielkość zatrudnienia w firmie: liczba pracowników, płeć, pochodzenie, warunki dla kobiet w ciąży i młodych rodziców Bardzo istotne Bardzo istotne
Relacje między pracownikami a kierownictwem, minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych Bardzo istotne Średnio istotne
Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery Bardzo istotne Bardzo istotne
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu, liczba pracowników, którzy pochodzą z różnych mniejszości (etnicznych, religijnych etc.) Bardzo istotne Średnio istotne
Aktywności podejmowane przez firmę w celu eliminacji ryzyka działań nietycznych, w tym np. korupcji, w działalności firmy. Organizowanie szkoleń dla pracowników o tematyce etycznej i antykorupcyjnej. Identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych incydentów z tym związanych Bardzo istotne Bardzo istotne