Działalność społeczna i charytatywna – Fundacja BGK

Fundacja im. J.K. Steczkowskiego prowadzi programy zaangażowania społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej misją jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia. Strategiczne działania podejmowane przez organizację to wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie osób 50+, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli.

W 2018 r. Fundacja zrealizowała sześć programów własnych. W ich ramach dofinansowano 270 projektów, spośród 1500 złożonych wniosków. Odbiorcami inicjatyw, które były możliwe dzięki Fundacji, zostało ponad 147 000 osób z całej Polski. Przy projektach pomagało ponad 370 wolontariuszy z banku. Fundacja wsparła domy dziecka, świetlice środowiskowe, hospicja, szkoły, biblioteki i szpitalne oddziały dziecięce.

Rezultaty działań Fundacji BGK w 2018 r.:

>147 000
odbiorców, którzy skorzystali z inicjatyw zrealizowanych lub dofinansowanych przez Fundację
59
projektów dofinansowanych na kwotę 1 117 121,01 zł w ramach programu grantowego „Na 100 Niepodległa”
240
uczniów i 60 wolontariuszy, którzy przepracowali ponad 1000 godzin, wzięło udział w 1. edycji programu „Małe Miasto”
28
dofinansowanych wniosków (spośród 155 złożonych) na łączną kwotę 409 686,96 zł oraz ok. 1800 odbiorców w 1. edycji programu „Generacja 5.0”
37
projektów dofinansowanych na kwotę 867 680,50 zł w ramach 2. edycji programu „Moja Mała Ojczyzna”. Odbiorcami programu było ok. 12 470 osób
48
dofinansowanych projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich i z małych miejscowości w ramach 10. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Z programu skorzystało ponad 5000 odbiorców, a całkowite dofinansowanie wyniosło 463 824,45 zł
35
projektów społecznych dofinansowanych na łączną kwotę 111 014,16 zł w ramach 10. edycji programu „Wolontariat jest super!”. W projektach uczestniczyło 530 wolontariuszy, w tym 371 pracowników BGK. Pomoc trafiła do ok. 5700 odbiorców
36
projektów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 938 uczniów oraz 52 nauczycieli, zrealizowanych w ramach programu „Były sobie pieniądze…”

Wyrównywanie szans edukacyjnych

10. edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”

60859753_619533078524515_5678336950205939712_o 60859753_619533078524515_5678336950205939712_o

W ramach konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które sprzyjają interakcjom między uczniami, rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają na zwiększenie aktywności ruchowej.

48
dofinansowanych projektów
463 824
kwota dofinansowania
Ponad 5000
odbiorców

2. i 3. edycja programu „Były sobie pieniądze…”

Program, realizowany od 2017 r., jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat i ma za zadanie wprowadzenie ich w podstawy finansów, tak aby lepiej funkcjonowały w nowoczesnym społeczeństwie. Temu celowi służą autorskie lekcje dla poszczególnych grup wiekowych. Ich tematyka obejmuje m.in. wartość pieniądza, podstawy ekonomii i zarządzania finansami osobistymi, rolę banków oraz racjonalne wybory konsumenckie.

1. edycja programu „Małe Miasto”

„Małe Miasto” to program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Mają one możliwość wcielenia się w role dorosłych: pracują, zarabiają, oszczędzają i wydają pieniądze. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach, pod okiem doświadczonych fachowców, uczą się różnych zawodów. Za wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie, wypłacane w specjalnej walucie Małego Miasta. W Małym Mieście działa również Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy. Dzieci codziennie odprowadzają do niego podatki, które przyczyniają się do zmiany przestrzeni publicznej miejscowości.

Zakopane i Łowicz
miasta, w których odbyły się zajęcia
60
zaangażowanych wolontariuszy
Ok. 240
uczniów

Działania dla osób 50+

1. edycja programu „Generacja 5.0”

57209127_596695697474920_1988322618255605760_o 57209127_596695697474920_1988322618255605760_o

„Generacja 5.0” to program skierowany do osób powyżej 50. roku życia. Jego celem było przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, aktywizacja tych osób oraz budowanie więzi międzypokoleniowych pomiędzy nimi a dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat.

28
dofinansowanych projektów
409 686
kwota dofinansowania
Ponad 1800
odbiorców

Moja Mała Ojczyzna

Program ma na celu dofinansowanie inicjatyw poprawiających infrastrukturę i aktywizujących społeczności lokalne do działania na rzecz dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz poprawy jej estetyki i funkcjonalności. W jego ramach środki są przekazywane również na przedsięwzięcia pielęgnujące lokalny patriotyzm, upamiętniające miejscowych bohaterów i wydarzenia historyczne, a także na inicjatywy wspierające sport, rekreację oraz placówki oświatowe.

37
dofinansowanych projektów
867 680
kwota dofinansowania
Ok. 12 470
odbiorców

Edukacja na rzecz postaw obywatelskich i patriotycznych

„Na 100 Niepodległa”

Celem konkursu grantowego „Na 100 Niepodległa” było budowanie tożsamości narodowej u młodych osób w wieku od 7 do 18 lat. Zgłębiały one wiedzę na temat historii Polski, przyczyniały się do upamiętniania wydarzeń historycznych oraz dbały o miejsca pamięci. Program był realizowany w formie zajęć, warsztatów, imprez jednorazowych lub cyklicznych o charakterze patriotycznym. Jego dodatkowym atutem było budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez współpracę dzieci i młodzieży z rodzicami oraz z seniorami.

59
dofinansowanych projektów
1 117 121
kwota dofinansowania

Zrzeszenie Pracowników BGK aktywnie uczestniczyło w ogólnokrajowych przedsięwzięciach związanym z obronnością państwa. Przykładem może być społeczna zbiórka środków na powstały w 1936 r. Fundusz Obrony Narodowej, którego bank był pełnomocnikiem. W jej ramach pracownicy banków państwowych sfinansowali polskiej armii zakup bombowca PZL P-37A „Łoś”. Największymi ofiarodawcami okazały się osoby zatrudnione w BGK i PKO.

Wolontariat pracowniczy

51685715_562714090873081_5618492241703075840_n 51685715_562714090873081_5618492241703075840_n

BGK umożliwia pracownikom udział w programach wolontariatu. Zachęca do wykorzystywania kompetencji zawodowych w działalności społecznej, organizuje akcje charytatywne i finansuje projekty zgłaszane przez pracowników. Program wolontariatu pracowniczego jest w banku prowadzony od 2008 r. Składają się na niego następujące działania:

„Wolontariat jest super!”

W ramach konkursu „Wolontariat jest super!” pracownicy mogą zgłaszać własne projekty społeczne, odpowiadające na zidentyfikowane przez nich problemy i potrzeby lokalne. Zrealizowano m.in. następujące projekty: wycieczka dla podopiecznych ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami do fabryki pierników w Toruniu, aranżacja pokoju zabaw sensorycznych w ośrodku dla dzieci upośledzonych, aranżacja przestrzeni zielonej przy Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, nurkowanie z osobami niewidomymi w Krakowie.

35
dofinansowanych projektów
530
wolontariuszy, w tym 371 pracowników BGK
4925
godzin przepracowanych przez wolontariuszy
111 014
kwota dofinansowania
Ok. 5700
odbiorców

„Dobro – Podaj Dalej!”

W 2018 r. Fundacja BGK zorganizowała sześć projektów w ramach programu „Dobro – Podaj Dalej!”. Do wolontariackiej pracy na rzecz różnych podmiotów zaangażowanych zostało sześć departamentów banku. Fundacja wspierała swoimi działaniami m.in. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Dom Dziecka w Płońsku, schronisko dla zwierząt w Łochowie oraz Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kubuś” w Halinowie.

6
zrealizowanych projektów
236
wolontariuszy – pracowników banku
29 710
kwota przeznaczona na realizację programu

Wolontariat akcyjny

W 2018 r. Fundacja BGK we współpracy z pracownikami banku zorganizowała sześć akcji wolontariackich:

  • sprzedaż kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych – za zebrane pieniądze zakupiono artykuły spożywcze dla podopiecznych domu samotnej matki i dziecka na warszawskiej Białołęce
  • zbiórka papieru brajlowskiego na potrzeby ośrodka dla dzieci niewidomych, prowadzonego przez polskie siostry zakonne w Kibeho (Rwanda)
  • zbiórka przyborów szkolnych w ramach akcji „Czas do szkoły” – materiały trafiły do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie koło Strzelec Opolskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dłutowie
  • „Zbiórka dla Burka” – zbiórka przedmiotów (ciepłe koce, kołdry, prześcieradła, karma) dla psów i kotów przebywających w schronisku
  • „Małe marzenia do spełnienia” – pracownicy wcielili się w Świętego Mikołaja, renifery oraz śnieżynki i rozdawali prezenty podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków wychowawczych

Pracownicy przedwojennego BGK masowo angażowali się w działalność charytatywną, co wynikało m.in. z obecnej w kulturze organizacyjnej zasady koleżeństwa, rozumianej jako pracownicza i obywatelska solidarność. Przykładem jest tu udział kadry BGK w pierwszej edycji ogólnokrajowej akcji Pomoc Zimowa Bezrobotnym w 1936 r. W jej ramach wszyscy pracownicy B

banku, włącznie z zarządem, dobrowolnie opodatkowali się na rzecz osób bez pracy, przy czym stawka wzrastała proporcjonalnie do wysokości zarobków. Inną inicjatywą była rezygnacja pracowników centrali z jednej godziny pracy dziennie, co umożliwiło dorywcze zatrudnianie w niej bezrobotnych.