Warunki pracy

Wynagrodzenia i benefity dla pracowników

System wynagradzania w BGK składa się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego
 • premii i nagród

Kobiety Mężczyźni Średnia ogółem
Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej 178% 184% 181%

Wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj umowy, przysługują następujące świadczenia:

 • opieka medyczna
 • karty MultiSport
 • grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie typu P
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • zniżki na bilety Kolei Mazowieckich
 • imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich dzieci
 • opieka nad dzieckiem do 14. roku życia dla obojga rodziców
 • bractwa sportowe
 • nagrody jubileuszowe
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach (także dla emerytów)
 • zapomogi socjalne i losowe (także dla emerytów)
 • dofinansowanie do działalności Koła Seniora
 • paczki dla dzieci
 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • wsparcie finansowe działań w ramach wolontariatu
 • odprawy emerytalne w kwocie wyższej niż przewiduje Kodeks pracy
 • upominki (kocyk) dla mam z okazji narodzin dziecka, wysyłane wraz z kartką gratulacyjną

Dodatkowo, na podstawie złożonego oświadczenia o sytuacji finansowej, BGK oferuje pracownikom:

 • świąteczne karty przedpłacone (dla emerytów – świadczenia świąteczne)
 • dofinansowanie do nauki języków
 • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka
 • dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą”
 • dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci
 • dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne i sportowe
 • dofinansowanie do różnych form opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • dofinansowanie do zakupu książek, płyt CD i DVD, gier komputerowych i planszowych

Samotnym matkom zatrudnionym w BGK firma w całości lub częściowo refundowała koszty związane z edukacją dzieci na poziomie podstawowym i średnim. Wszystkim pracownikom poza ustawowym urlopem wypoczynkowym przysługiwały urlopy okolicznościowe (sprawy osobiste i świąteczne) w maksymalnym wymiarze 10 dni w roku. Urlopy okolicznościowe nieprzekraczające jednorazowo trzech dni nie były wliczane do urlopu wypoczynkowego. Znana też była instytucja urlopu bezpłatnego w maksymalnym wymiarze jednego roku.

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

BGK dba o zdrowie pracowników: zapewnia im dodatkową opiekę lekarską, prowadzi zdrowotne akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz dba o stworzenie przyjaznych warunków pracy. Bank organizuje wydarzenia, których celem jest promowanie wśród pracowników zdrowego i aktywnego trybu życia: Bądź Zdrowy, Bądź Aktywny, Bądź Ergo i Dbaj o Siebie.

 

W banku działa 9 bractw sportowych (biegowe, piłkarskie, rowerowe, strzeleckie, rakietowe, żeglarskie, narciarskie, taneczne i traperskie) i dostępne są 2 rowerownie. Dwa razy w miesiącu do wszystkich placówek dostarczane są owoce dla pracowników. Promowana jest równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, organizowane są konkursy, np. „Zdrowie na talerzu”.

9
bractw sportowych
2
rowerownie

Bank organizuje warsztaty well-beingowe w ramach klubów dyskusyjnych: Klubu Rodzica, Klubu Relacji oraz Klubu Rozwoju Osobistego. Przyświeca mu idea, że well-being to nie tylko opieka medyczna i karty sportowe, ale człowiek jako całość. Nasze życie to nie tylko praca, choć wypełnia ona znaczną część dnia, ale także rodzina, pasje i zainteresowania oraz pozostałe elementy, indywidualne dla każdego zatrudnionego. Wszystkie te obszary są ze sobą powiązane, dlatego warto dbać o nie równolegle.

Dla pracowników banku będących rodzicami został przygotowany specjalny poradnik, w którym opisano ich prawa, zarówno wynikające z oferowanych przez organizację programów wsparcia, jak i z Kodeksu pracy. Aby utrzymać kontakt z pracownikami, przez cały okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego bank raz na kwartał wysyła Newsletter #rodzinkaBGK. Kwartalnik zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach w banku, o zmianach w prawie pracy, o uprawnieniach rodzicielskich, benefitach. Stały kontakt z pracownikami w czasie absencji rodzicielskich ma ułatwić im powrót do struktur banku. Pracownikom wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w roku kalendarzowym dodatkowe 2 dni urlopu.

Koło emerytów BGK

Pracownicy banku odchodzący na emeryturę bądź rentę mogą zapisać się do działającego na jego terenie Koła Seniora, które aktualnie skupia ponad 200 osób. Koło zajmuje się głównie integracją środowiska byłych pracowników, poprzez bogatą działalność kulturalną, artystyczną oraz turystyczną. W jego ramach organizowane są m.in. spotkania, wycieczki oraz wyjścia do teatru, cieszące się ogromnym powodzeniem. Nie można zapomnieć o corocznych spotkaniach wigilijnych oraz o bonach świątecznych dla emerytów. Ponadto Koło wydaje kwartalnik, w którym można znaleźć relacje ze spotkań, wyjazdów i wyjść oraz ciekawostki z historii BGK.

Na dofinansowanie działalności Koła bank przeznacza 5% rocznego podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Co więcej, udostępnia emerytom lokal na comiesięczne spotkania i pomaga w ich organizacji.

Rada pracowników

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, pracownicy banku wyłonili spośród siebie radę pracowników.

Rada pracowników jest organem reprezentującym zatrudnionych w banku, a do jej głównych zadań należy ustalenie z pracodawcą zasad i trybu przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji, trybu rozstrzygania kwestii spornych oraz zasad ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.

Pracodawca ma obowiązek informowania rady o swojej działalności i sytuacji ekonomicznej oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach, o stanie struktury i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz o działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, a także o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Związki zawodowe

Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w banku działają dwie organizacje związkowe. Są to Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 00-017 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” przy Banku Gospodarstwa Krajowego, przy czym, jedynie drugi z wymienionych jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że związek ten zajmuje wiążące pracodawcę stanowiska we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, które zgodnie z przepisami wymagają konsultacji, opinii bądź akceptacji związków zawodowych.

Oba związki zawodowe mają opracowany statut oraz ustanowione władze. Relacje pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną są pozytywne. Przedstawiciele strony społecznej są zapraszani do współpracy przy istotnych projektach dotyczących spraw pracowniczych. Negocjacje odbywają się w partnerskiej atmosferze, z poszanowaniem interesów wszystkich stron.

Na koniec 2018 r. reprezentatywny związek zawodowy zrzeszał 321 osób. Stanowi to 19,5% ogółu pracowników banku.