Zarządzanie różnorodnością

BGK w pełni przestrzega zasady równego traktowania wszystkich pracowników, w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę, religię, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność i przynależność związkową.

Wiedzę na temat różnorodności, praw człowieka i pracownika, sposobów zgłaszania sytuacji trudnych i uzyskiwania pomocy w ich rozwiązywaniu, zatrudnieni w BGK uzyskują w ramach warsztatów „Szacunek w miejscu pracy” oraz „Dobra praca”. Pierwotnie były one organizowane dla poszczególnych departamentów, jednak obecnie stanowią integralną część zarówno programu adaptacyjnego dla nowo zatrudnionych pracowników, jak i warsztatów menedżerskich „ABC menedżera” oraz „Vademecum menedżera”.

39
warsztatów
443
przeszkolone osoby